Samarbeidsutvalgets årsmeldinger

Årsrapport fra styret for Norsk Presseveteranlag 2018

 

Presseveteraner og ledsagere – rundt 80 til sammen – var samlet på Thon hotell på Langbryggen i Halden fra fredag 31.8 til søndag 2.9 i 2018. I tillegg til styret i det som nå heter Norsk Presseveteranlag, møtte delegater fra Agder, Hordaland, Innlandet, Vestfold, Oslo/Akershus, Møre og Romsdal og Østfold. Telemark, Trøndelag, Hålogaland og Bodø hadde dessverre ingen representanter på årets landsmøte.

Landsmøtet ble flott arrangert av presseveteranklubben i Østfold. Landsmøtet godkjente forslaget til nye vedtekter. Dermed ble det gamle Samarbeidsutvalget til Norsk Presseveteranlag. Og laget skal ledes av et styre. Følgende styre ble valgt: Tore Sjølie, leder, Wibecke Lie, nestleder, Lars Strand forretningsfører og sekretær, Johanne Kippenbroeck, styremedlem og Borge Otterlei, varamedlem.


Arbeid og møtevirksomhet

Styret har i året hatt 7 møter, ett der man møttes fysisk og resten på telefon.  Vi har fått låne møterom og konferansetelefon av Norsk Journalistlag.

Styret har i løpet av året hatt en rekke kontakter med mulige medlemmer med sikte å reetablere lokale lag i Rogaland og Nord Norge uten av vi kan meddele at dette arbeidet har resultert i konkrete klubber. Arbeidet på dette området bør fortsette. Gledelig er det at klubben i Agder er revitalisert.

Styret har fått inn medlemslister fra de lokale klubbene, og Wibecke Lie har deretter ajourført vårt sentrale medlemssystem. Dette brukes blant annet til å sende ut medlemsbrev.

Oslo-foreningen utreder kjøp av et økonomi- og medlemssystem, og det kan være aktuelt også for det sentrale arbeidet.

Vi har en egen hjemmeside www.presseveteranene.no som vi håper flere vil bruke. Redaktøren trenger både innsendt stoff og innspill. Tore Sjølie har stått for sidene.

Oslo-foreningen har egen hjemmeside https://presseveteraner-oslo.net som styres av Ludwig Iversen. Innlandet har sin egen facebook-side. Vi har ikke fått melding om at andre har slike sider, men får jevnlig kopi av medlemsbrev som den driftige vestfold-klubben sender ut.


Rekruttering

Arbeidet med å rekruttere flere medlemmer må fortsette i samarbeid med Norsk Redaktørforening og Norsk Journalistlag. Norsk Presseveteranlag er åpent for alle pressefolk fra de fyller 60 år.

Representasjon

Tore Sjølie deltok på Hordalands jubileumsfeiring, Lars Strand har representert oss på møte i Vestfold og Wibecke Lie deltar i Agders møter. Tore er varamedlem til styret i Oslo-foreningen.

Vi har som intensjon å besøke alle de lokale klubbene i løpet av en 2 års periode.

Vi har hatt nær kontakt med klubben i Innlandet under forberedelsene til årsmøtet i august 2019.


Landsmøtet 2020

Styret har invitert de lokale klubbene til å arrangere landsmøtet i 2020, og fått positiv respons fra medlemmer i Møre og Romsdal, Agder og Oslo. Muligheten for å legge landsmøtet 2020 til Loen ble vurdert, men etter en høring besluttet vi oss for å takke nei til prosjektet, mens Agder signaliserte at de ville vente til 2021 og bruke tiden på å vitalisere arbeidet i laget. 

Oslo syntes at 10 år var langt nok mellomrom mellom hver gang de arrangerer landsmøtet og har fått styrets velsignelse på å starte planleggingen. Oslo har allerede booket hotell, laget program og inviterer til et spennende møte i Oslo 28. – 30. august 2020. De vil presentere programmet for «En reise i Norges historie» under årets landsmøte.


Økonomi

Regnskapet for 2018 viser et overskudd på 25.457 kroner, nesten 8000 kroner bedre enn resultatet i 2017. De samlede Inntekter for Norsk Presseveteranlag i fjor var 183.353 kroner, hvilket er lavere enn laget har vært vant til de siste årene. Årsaken er lavere tilskudd fra Norsk Journalistlag – der summen har ligget på 105.000 kroner de tre siste årene - og også at tilskuddet fra Norsk Redaktørforening er redusert, som følge av et lavere antall pensjonerte redaktører. De samlede utgifter er på 157.896 kroner, som da gir overskuddet på vel 25.000 kroner. De største utgiftspostene er landsstevnet med vel 85.000 kroner og tilskudd til lokallagene med 27.000 kroner.


Sluttord

Styret vil takke alle medlemmer for deltakelse og arbeid i året vi nå oppsummerer. En spesiell takke til de mange som har stått for arbeidet i de lokale klubbene. Det er der presseveteraner møtes

 

 

SAMARBEIDSUTVALGETS ÅRSBERETNING 2017 FOR PRESSEVETERANENE I NORGE

2017 ble et annerledes år for Samarbeidsutvalget. Vår leder, Øyvin Norborg gikk bort i oktober, og nestleder Wibecke Lie måtte overta lederfunksjonen. Vararepresentant Johanne Grieg Kippenbroeck fra Hordaland-klubben kom inn som vanlig styremedlem. Hun ble invitert til et møte med styret i Oslo i januar 2018 for at vi skulle bli kjent med hverandre. I 2018 har Johanne deltatt på møtene per telefon. Det er ikke valgt noe nytt varamedlem. Lars Strand og Tore Sjølie har sammen med Wibecke, deltatt på samtlige styremøter i 2017.

Ikke lenge etter at Øyvin gikk bort, døde også medlem av valgkomiteen, Harald Kjølås. Det ble ikke valgt noe nytt medlem etter ham.

Styret, som har bestått av Øyvin Norborg (leder fram til han gikk bort i oktober), nestleder Wibecke Lie, kasserer/sekretær Lars Strand, styremedlem/it-ansvarlig Tore Sjølie og vara Johanne Grieg Kippenbroeck, har hatt fem møter i løpet av 2017. I tillegg har styret hatt utstrakt kontakt på mail og telefon. Styret har også vært på besøk hos Østfold-klubben for å diskutere landsmøtet i Halden i 2018.

Viktigste sak for styret i året som gikk var landsmøtet i Gdansk i Polen. Landsmøtet gikk etter planen og ble, etter tilbakemelding fra medlemmene, en ubetinget suksess. Lars Strand hadde det meste av den praktiske tilretteleggingen av landsmøtet og hadde blant annet møter i Gdansk med de to polske kvinnene Agnieszka og Aleksandra. De to var til uvurderlig hjelp i forbindelse med forberedelsene og avviklingen av landsmøtet. Referat fra landsmøtet ligger på vår hjemmeside Presseveteranen.no.

En annen viktig sak i 2017 var opprettelsen av et utvalg som skulle gå gjennom vedtektene med formål å modernisere disse. Utvalget har bestått av Håvard Narum, Borge Otterlei, Tore Sjølie og Wibecke Lie. Utvalgets forslag til vedtektsendringer ble sendt på høring til klubbene. Hordaland og Vestfold hadde bemerkninger til vedtektsendringene, det samme hadde enkeltmedlemmene Åse Tveiten og Ludwig Iversen fra Oslo og Akershus. Innspillene ble behandlet i et møte i utvalget. Forslaget til vedtektsendringer er godkjent av styret og legges fram for landsmøtet 2018 i Halden.

Presseveteranen

I 2016 ble det stopp for papirutgaven av Presseveteranen. Dessverre ser det ut til at ikke alle medlemmene er like flinke til å sjekke den digitale hjemmesiden vår, som Tore Sjølie har hovedansvaret for. Noen av medlemmene er ikke på nett, men får sidene printet ut om de ønsker det. Det er også sendt ut medlemsbrev på epost.

Antallet medlemmer av Presseveteranene i Norge er stabilt. Det er ikke opprettet noen nye klubber i løpet av 2017, og flere av klubbene sliter med å få til jevnlige møter – ikke minst grunnet lange avstander mellom medlemmene. Rekrutteringen er det også så som så med. Mange vet ikke at man kan bli medlem allerede etter fylte 60 år, og mange nybakte pensjonister ser ut til å føle seg for unge til å delta i et presseveteranlag. Mange har også egne pensjonistforeninger på sine tidligere arbeidsplasser. Ved utgangen av 2017 hadde Presseveteranene i Norge rundt 630 medlemmer fordelt på tolv klubber. I tillegg har vi tre medlemmer i Sverige og like mange i Danmark.

Vi gjentar oppfordringen om medlemsverving!

 

 

Kontakt

Presseveteranene har jevnlig og god kontakt med Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening. Hos NJ får vi låne møterom til styremøtene våre, og begge organisasjonen støtter oss økonomisk, noe vi er svært takknemlig for.

Regnskap

Året 2017 ga et overskudd på vel 17.500,- kroner. Våre samlede inntekter i 2017 var 227.652,- kroner, noe høyere enn i 2016, da summen var 201.273,- kroner. Tilskuddet fra Norsk Journalistlag (NJ) var på 105.00,- kroner, det samme som året før. Norsk Redaktørforening bidro med 92.200,- kroner, nesten 10.000,- kroner mer enn i 2016. Det er også tilbakeført 29.900,- kroner etter landsmøtet i Gdansk. Rentene utgjorde 552,- kroner.

Samlede utgifter var på 210.090,-, som er vel 12.000,- lavere enn året før. Samlet overskudd ble 17.552,- kroner. Tilskudd til landsmøtet i Gdansk var på 130.000,- kroner, mens 21.000,- kroner ble overført til lokallagene.

 

Wibecke Lie (fungerende leder)     Lars Strand           Tore Sjølie        Johanne Grieg Kippenbroeck

Samarbeidsutvalgets årsberetning for 2016


ÅRSMELDING 2016 FOR PRESEVETERANENE I NORGE


2016 ble et år med jevnt over god aktivitet i våre ti klubber. Vi merker oss imidlertid at vi har en tilbakegang på 130 medlemmer. I 2015 var det registrert 645 medlemmer Nå er medlemsstokken redusert til 529.

Tilbakegangen skyldes både en reell reduksjon, men også at flere klubber har strøket medlemmer som ikke har betalt kontingent.

Styret ser imidlertid dette som en positiv utfordring for hver enkelt klubb.

Antall mulige medlemmer er større enn noen gang før. Det skyldes oppsigelser og pakkeløsninger i de fleste redaksjoner. Flere klubber har allerede grepet fatt i denne muligheten, men økningen har dessverre vært langt lavere enn forventet.

En vesentlig årsak er at mange av mulige nye medlemmer mellom 62 og 67 år ikke føler seg som pensjonister og svarer ofte «jeg skal tenke på å bli medlem når jeg passerer 70».

Et viktig spørsmål i 2017 blir da – hvordan kan vi friste disse «yngre» som vi så gjerne skulle ha med. Sett gjerne av et møte hvor klubbens fremtid tas på alvor. Inviter gjerne de potensielle medlemmene hvis mulig.

Det er også viktig i det jevne klubbarbeid at styrene engasjerer seg og tar vare på det enkelte medlem. Det må være et mål at møtene både "gavner" og "fornøier", som det heter i statuttene.

Vi er fortsatt bekymret for den økonomiske utvikling. Riktignok fikk vi omtrent samme beløp for 2016 fra NR og NJ som for 2015. Men det er ikke mer enn at vi fortsatt trår vannet.

Vi minner om at Samarbeidsutvalgets styre mer enn gjerne bistår med ideer og tanker når klubbene ønsker behov for nærmere kontakt.


Landsmøtet

Landsmøtet for Presseveteranene 2016 ble avviklet i Sandefjord 3. til 5. juni. Det var lagt opp til et omfattende og interessant program av en komite med klubbleder Randi Johnsen i spissen.

Etter lunsj fredag ble de 100 deltagerne busset til Midtåsen – hvor skipsreder Anders Jahre holdt hus. Audun Tjomsland holdt et uhyre interessant foredrag under tittelen «Hvilke papirer brente Anders Jahre i peisen». Etter foredraget og spørsmålsrunde var det lagt opp til omvisning på Midtåsen med besøk i Knut Steens vakre skulpturpaviljong. Her var Trygve Andersen omviser. Fredagen ble avsluttet i med grillparty og meget populær underholdning av det frodige koret Hvalkjæften.

Lørdagen startet med det tradisjonelle landsmøtet som var raskt avviklet. Konsernsjef i Jotun, Morten Fon, orienterte om hvordan selskapet møter korrupsjonsutfordringer. NRK-veteran Christian Borch var engasjert som kåsør rundt temaet «Når pressefriheten trues med våpen».

Etter lunsj fortsatte lørdagen med tur i den restaurerte hvalbåten «Southern Actor». Deretter besøk på Hvalfangstmuseet.

Festmiddagen ble avviklet på Park Hotel. Her dukket Vestfold Operakor opp med operasangeren tenoren Thomas Ruud som solist. Presseveteranenes æresmedlem, Trygve Moe, holdt kveldens hovedtale, og ble hyllet med stående applaus.

Samarbeidsorganets mangeårige nestleder Ada Schwabe Einarsen hadde frasagt seg gjenvalg og ble takket av for sin gode innsats av Samarbeidets leder Øyvin Norborg.

Randi Johnsen ble overrakt blomster som takk for vellykket gjenomført landsmøte


Utsendinger

Følgende utsendinger for respektive klubber deltok på årsmøtet:

Agder: Svein Erik Hellvik, Egil Remi-Jensen, Wibecke Lie, Fridtjof Øverland

Hordaland: Rune Valderhaug (leder), Magne Reigstad, Christian Stabell, Alf Riple, Sverre Moe

Møre og Romsdal: Borge Otterlei, Harald Kjølås

Innlandet: Finn Arne Eriksrud

Trøndelag: Herman Valeur, Ragnhild Valeur, Ada Schwabe Einarsen

Telemark: Per Solli, Rolf Nilsen

Oslo og Akershus: Anicken Juell Skogseth, Bernt Lie, Tor Axelsen, Annemor Møst, Grethe Horn Mathismoen, Ellen Marie Arefjord (leder)

Vestfold: Randi Johnsen (leder), Janke Mürer, Tore Sandmoe, Arvid Christensen, Audun Tjomsland

Østfold: Oddvar Aasen (leder), Nils E Øy, Ottar Ask

Revisor Helge Svein Halvorsen hadde meldt forfall

Styret i Samarbeidsutvalget var representert ved Øyvin Norborg (leder) og Lars Strand.


Valg

Årsmøtet fulgte enstemmig valgkomiteens innstilling til valg av styret:

Øyvin Norborg, leder (gjenvalg), Wibecke Lie, nestleder (gjenvalg), Tore Sjølie, ansvarlig for nettsektoren (gjenvalg), Lars Strand, sekretær og forretningsfører (gjenvalg), Johanne Grieg Kippenbroeck, vararepresentant (gjenvalg).

Revisor: Helge Svein Halvorsen (gjenvalg)

Valgkomiteen: Egil Remi-Jensen, leder (gjenvalg), Annemor Møst (gjenvalg) og Harald Kjølås (gjenvalg)Regnskap

De samlede inntekter i 2016 var 204 273, mot vel 220 000 i 2015. Tilskuddet fra Norsk Journalistlag fortsetter å falle og er hovedårsaken til inntektsnedgangen – fra 135 000 i 2015 til 105 000. Tilskuddet fra Norsk Redaktørforening er på tilsammen 82 900, nøyaktig samme som i 2015. Nytt av året er et tilskudd fra NRK på 10 000 kroner. I tillegg er det dukket opp en gammel DNB-konto som tilførte oss 5520 kroner. Renteinntektene var 853 kroner.

De samlede utgifter i 2016 var på 226 075 – mot 294 719 i 2015. Underskuddet i 2016 ble på 21 802. Samarbeidsutvalget arbeider for stadig å tilpasse våre aktiviteter til vår nye inntektshverdag.


Presseveteranen

Papirutgaven ble nedlagt i 2015 og vi gikk i 2016 over til å lage hjemmeside: www.presseveteranen.no 2016. 

I tillegg lager vi et medlemsbrev som sendes alle medlemmer med e-post. Omleggingen er blitt godt mottatt blant medlemmene, mens medlemmer uten tilgang på e-post er avhengig av at "noen" printer sidene ut for dem.


Samarbeid med Norsk Pressehistorisk Forening (NPF)

Det har vært lite kontakt mellom våre forening og NPF. Foreningen ble ledet av Nils E Øy.


Nordisk kontakt

Seniororganisasjonen i Sverige får jevnlig melding om vår nettutgave. Det har vært en viss kontakt med klubben i Syd-Sverige.


Medlemmer i klubbene

Virksomheten går bra i de aller fleste klubbene, men medlemstallet ble redusert fra 645 i 2015 til 529 i 2016.

Medlemstallene fordeler seg slik (tallene i 2015 i parentes)

Agder 62 (75), Bodø (startet opp i 2016) Hordaland 57 (59), Innlandet 36 (35), Møre og Romsdal 30 (31), Oslo og Akershus 193 (242), Rogaland (ikke registrert), Telemark 25 (36), Trøndelag 15 (27), Vestfold 76 (73) og Østfold 35 (39). 


Samarbeid

Styret i Presseveteranen vil takke Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening for både økonomisk og praktisk bistand. NJ har blant annet stilt kontorplass til rådighet og vært behjelpelig i praktisk sammenheng.

Begge organisasjonene erkjenner viktigheten av det faglige og sosiale arbeidet presseveteranklubbene driver. De ser at klubbene representerer et positivt tiltak for å aktivisere de som har gått ut av arbeidslivet. Ikke minst i tider hvor så mange aktive og faglig dyktige redaktører og journalister mister jobbene sine.

Styret vil også rettet en takk til styret og medlemmer i den enkelte klubb for det gode samarbeidet.


Øyvin Norborg,  Wibecke Lie, Tore Sjølie

Lars Strand         ÅRSMELDING 2015 FOR PRESSEVETERANENE I NORGE


2015 ble et positivt år med god aktivitet i de fleste klubbene. Vi var fortsatt 10 klubber i 2015.

Vi nådde de to målene vi satte oss for 2015: En klubb for Hedmark/Oppland ble  startet. Klubben er  i god gjenge med over 30 medlemmer. Vi målsatte oss  å passere 600 medlemmer i løpet av 2015, og endte opp med 640 i 2015 mot  586 i 2014.

Vi har dessuten arbeidet videre med tanken om å danne klubber på begrensede geografiske områder. Vi er i kontakt med interesserte både i Tromsø og Bodø. Vårt mål for 2016 er å danne klubber i disse byene.

Vi er noe bekymret for den økonomiske utvikling. Som man vil se av regnskapet er overføringen fra NJ vesentlig redusert. Vi har dessuten fått signaler om at vi må regne med ytterligere reduksjoner i kommende år. Det betyr at vi må vurdere våre aktiviteter for ikke å tømme våre aktiva fullstendig 

Oppslutningen om  møtene i klubbene har vært noe skiftende. Det  kan skyldes lange avstander og vanskelige kommunikasjonsforhold. Men det er også avgjørende at ledelsen i den enkelte klubb er oppfinnsom når det gjelder program. Det er også viktig at  styrene engasjerer seg og tar vare på det enkelte medlem, slik at hver i sær føler seg både «nyttig» og blir «fornøiet» som det står i våre statutter.

Vi minner også om at samarbeidsutvalgets styre mer enn gjerne bistår med ideer og tanker hvis klubbene føler behov for en nærmere kontakt.


Landsmøtet

Landsmøtet  for Presseveteranene 2015 ble avviklet i Bergen 11. til 13. september. Det var lagt opp til et omfattende og interessant program av en komite med  Rune Valderhaug i spissen. Gjestene bodde på Grand Hotel Terminus, og etter lunch fredag fikk landsmøtet en innføring i nyskapningen Media City Bergen ved prosjektleder Anne Jacobsen. På ettermiddagen var temaene journalistutdanningen i en ny medietid og hvilke krav og forventninger som stilles til fremtidens journalist. Om kvelden var det meget hyggelig middag i Kalfaret Brygghus i de gamle lokalene til Hansa Bryggeri.

Lørdagen omfattet - foruten selve årsmøtet - innslag om NRKs braksuksess "minutt-for-minutt-TV", byvandring  til Bryggen med kyndig guiding, besøk på Forsvarsmuseet og bergensk fiskesuppe på Bryggen Tracteursted. Om kvelden var det stilig festmiddag med fengende kulturelle innsalg og meget god mat.

Årsmøteforhandlingene foregikk på Grand Hotel Terminus.Følgende utsendinger deltok på årsmøtet:


Agder: Svein Erik Helvik, Egil Remi Jensen, Bjørn Davidsen, Wibecke Lie, samt leder Johan-Chr. Sandvand.

Hordaland: Rune Valderhaug, Magne Reigstad, Marit Hannaas Larsen, Christian Fr. Staabell, Alf Riple, Sverre Moe.

Innlandet: Finn Arne Eriksrud

Møre og Romsdal: Jens Viset, Børge Otterlei.

Oslo og Akershus: Tove Gjerdrum, Anichen Juel Skogseth, Åse Tveiten, Halle Jørn Hansen, Tore Sjølie, samt leder Ellen Marie Arefjord.

Vestfold: Janke Mürer, Arvid Christensen,Tore Sandmoe, Einar Aaraas og  Randi Johnsen.

Østfold: Oddvar Aasen, Nils Ottar Ask.

Revisor Helge Svein Halvorsen hadde meldt forfall.

Styret i Samarbeidsutvalget var representert ved leder Øyvin Norborg og sekretær/forretningsfører Lars Strand.


                                                                               

Valg

Årsmøtet fulgte enstemmig valgkomiteens innstilling til valg av styret:

Øyvin Norborg, leder (gjenv), Ada Schwabe Einarsen nestleder (gjenv), Lars Strand sekretær og forretningsfører (gjenv), Tore Sjølie, ansvarlig for nettsektoren (ny),

Johanne Grieg Kippenbroeck, vararepresentant (ny)

Revisor: Helge Svein Halvorsen (gjenv)

Som medlemmer i valgkomiteen ble valgt: Egil Remi Jensen, leder  (gjenv.), Annemor Møst (gjenv) og Harald Kjølås (ny)


Regnskap

De samlede inntekter  i 2015 var 221.419 kroner, mot vel 300.000 kroner året før.  Årsaken til inntektsfallet er den store nedgangen i tilskuddet fra Norsk Journalistlag – fra 215.000 til 135.000 kroner. Tilskuddet fra Norsk Redaktørforening økte fra 79.300 i 2014 til 82.900 i 2015.

Til tross for at utgiftene til Presseveteranen ble redusert fra 113.505 i 2014 til 44.620 kr. i2015, fikk foreningen et underskudd på 73.300 kroner –  fordi det blant annet hadde påløpt ekstrautgifter i forbindelse med landsmøtet på Fosen, og en ekstra lunch som ble påspandert deltagerne under landsmøtet i Bergen.


Vedtak og resolusjon

Følgende endring i vedtektene for seniorklubben ble enstemmig vedtatt:

Utvidelse av samarbeidsorganets arbeidsutvalg:

Arbeidsutvalget i samarbeidsutvalget utvides med et medlem. Vedkommende skal ha ansvaret for det daglige arbeidet, ajourføring og utvikling av nettsektoren i vår virksomhet. Medlemmet tilstås en årlig godtgjørelse tilsvarende den for leder og sekretær – for tiden kr. 15 000.


Punkt 12 i vedtektene for samarbeidsorganet gis følgende ny ordlyd:

Årsmøtet velger hvert år et arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder et medlem med ansvar for nettsektoren, sekretær/forretningsfører og varamedlem. Samarbeidsorganets styre velger medlemmene i valgkomiteen. Minst et medlem skal være fra det sentrale Østlandsområdet. Valgkomiteen velger sin leder.


Resolusjon vedtatt av Landsmøtet for Presseveteranene i Norge

Presseveteranene i Norge, samlet til landsmøte i Bergen i september 2015, vil innstendig oppfordre Regjeringen, Stortinget og Domstolene til vern om intensjonene i Grunnlovens paragraf 100, slik at ikke bare ytringsfrihet blir sikret, men også kildevernet.

Saken der Politiets  Sikkerhetstjeneste (PST) egenrådig har krevd beslag i filmskaper Ulrik Imitiaz Rolfsens  upubliserte materiale  er en vekker, som bringe tanken hen på regimer  vi i det demokratiske og meningsfrie Norge ikke ønsker å sammenligne oss med.


Bergen 10. september 2015

Resolusjonen ble enstemmig vedtatt

Resolusjonen ble sendt statsministerens kontor, stortingspresidentens kontor og kontoret til høyesterettsjustitiarius.Innkomne forslag

Ovennevnte resolusjon var fremmet av Oslo og Akershus-klubben


Presseveteranen

Presseveteranen kom ut med fire utgaver i 2015. Den er fortsatt godt mottatt av våre medlemmer og av NJ-pensjonistene som ikke er medlemmer. NJ var fortsatt med på å dekke distribusjonskostnadene.

Hvert nummer ble i sin helhet lagt ut på NJs nettsider. I 2015 ble bladet i papirutgaven distribuert  av Posten og Norpost. 

Alle utgavene ble distribuert dels på nett og dels på papir.


Samarbeid med Norsk Pressehistorisk Forening (NPF)

Det har  vært liten kontakt mellom presseveteranene og NPF i 2015.


Nordisk kontakt

Seniororganisasjonene i Sverige og Danmark har fått alle utgaver av Presseveteranen. Det har vært en viss kontakt med klubben i Syd-Sverige.Arbeid i klubbene

Virksomheten går meget bra i de aller fleste klubbene.  Medlemstallet økte i 2015 til 645,Det fordeler seg slik (tallene i 2014 i parentes):

Agder 75 (73), Hedmark og Oppland 35 (startet opp i 2015), Hordaland  59 (55), Hålogaland 21 (16), Møre og Romsdal 31 (28), Oslo og Akershus 242 (252), Rogaland (ikke registrert), Telemark 36 (28), Trøndelag 27 (25), Vestfold 75 (73)  og Østfold 39 (36)


Samarbeid

Styret i Presseveteranen vil få takke Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening for både økonomisk og praktisk bistand. NJ stiller kontorplass til rådighet og er behjelpelig med utsending av informasjon både på nett og post. NJs medvirkning har vært og er av betydelig verdi for oss.

Begge organisasjonene erkjenner viktigheten av det faglige og sosiale arbeidet presseveteranklubbene driver. De ser at klubbene representerer et positivt tiltak for å aktivisere de som har gått ut av arbeidslivet. Ikke minst i tider hvor så mange aktive redaktører og journalister mister jobben.

Styret vil også rette en takk til styret og medlemmer i den enkelte klubb for det gode arbeidet som nedlegges.Øyvin Norborg, leder        Ada Schwabe Einarsen, nestleder           Lars Strand, sekretær/kassererTore Sjølie, styremedlem