Klubbenes årsmøteferater

Årsmøtet i Østfold 29. januar 2018


Protokoll fra årsmøte og medlemsmøte


Sted: Institutt for Journalistikk, Litteraturhuset, Fredrikstad.


15 medlemmer deltok: Leif Andersen, Kolbjørn Eggen, Jan Tore Glenjen, Rolf B. Gundersen, Jan Magnus Holtnæs, Carl Peter Løken, Teddy Madsen, Lars-Erik Pettersen, Frode Rekve, Erik Sagflaat, Jens Olav Simensen, Dzevad Tasic, Elisabeth Vogt, Bjørn Ystrøm, Oddvar Aasen.

 

Dagsorden

1)Åpning og valg av ordstyrer og referent.

Vedtak: Oddvar Aasen ordstyrer, Lars-Erik Pettersen referent.

2)Årsberetning for 2016.

Vedtak: Årsberetning for 2017 enstemmig godkjent.

3)Regnskap.

Regnskapet for 2017 balanserer med kr 12.890,- og viser et overskudd på kr 9.288,-. Kassebeholdningen pr 1.1. 2018 var kr 13.631,51.

Regnskapet er revidert og funnet i orden av Leif Andersen og Finn Saugestad.

Vedtak: Regnskapet for 2017 enstemmig godkjent.

4)Forslag

Styret la fram forslag om at dagens kontingent på 250 kroner opprettholdes.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

5)Valg

Teddy Madsen har ønsket å fratre sitt styreverv.

Valgkomiteen foreslo at Oddvar Aasen gjenvelges som leder, at Tor Idland velges som nytt styremedlem, og at samtlige øvrige styremedlemmer gjenvelges. Som nye varamedlemmer ble Jan Magnus Holtnæs og Erling Omvik foreslått. 

Vedtak: Valgkomiteens forslag enstemmig vedtatt. Styret får fullmakt til selv å velge innbyrdes arbeidsfordeling. Valgperioder fastsettes i henhold til vedtektenes pkt. 6, revidert på årsmøtet 30. januar 2017.


Etter konstituering i påfølgende styremøte, får styret for 2018 slik sammensetning:

Oddvar Aasen (leder, valgt for 1 år), Bjørn Ystrøm (nestleder, 1 år), Lars-Erik Pettersen (sekretær, 2 år), Carl Peter Løken (kasserer, 1 år), og Tor Idland (styremedlem, 2 år).

Varamedlemmer: Jan Magnus Holtnæs (1 år), Erling Omvik (2 år).


Revisorer: Leif Andersen (gjenvalgt) og Finn Saugestad (gjenvalg).


Ny valgkomite: Teddy Madsen, Erik Sagflaat og Torgeir Nakken.


6)Registrering i Enhetsregisteret


Vedtak: Styret gis fullmakt til å søke om at foreningen registreres i Enhetsregisteret.


Styreleder Oddvar Aasen redegjorde for foreningens planer for årets landsmøtearrangement i Halden 31. august – 2. september.

Styreleder takket til slutt avtroppende kasserer Teddy Madsen for lang og god innsats, og overrakte en velfortjent og forhåpentlig velsmakende gave.

Journalistikk i Koranens skygge

Etter årsmøtet var det medlemsmøte med foredrag av tidligere IJ-leder Frode Rekve, som nå leder prosjektet «Frie medier» i Midt-Østen. Et kurs- og seminaropplegg med base i Jordans hovedstad, Amman, som har til hensikt å fremme forståelsen av pressefrihet og kvalitetsjournalistikk blant arabiske mediefolk fra land der ytringsfriheten er truet.

Prosjektet ble opprettet i 2012, i samarbeid med Norad, og med delstøtte fra norske UD.

– Det er mye ensrettet journalistikk i den arabiske verden, der mediene ofte er styrt av politiske regimer eller næringslivseiere, og innholdet influert av den religiøse kulturarven fra islam. Det setter ikke bare begrensninger for hva som kan publiseres, men også hvordan. Presentasjonen er gjennomgående kjedelig, og i en språkform sterkt preget av Koranens.

– Vår oppgave er å lære deltagerne god presseetikk og regler for uavhengig journalistikk. Vi tar dem også med til Norge for at de skal få innblikk i vårt levesett, vårt demokrati og hvordan våre medier arbeider.

– Det er en lang vei å gå før alle arabiske medier er uavhengige, men både interessen for kursene og entusiasmen blant deltagerne er enorm. Det gir håp om forbedring, sa Frode Rekve blant annet.

Planen er nå å starte Frie medier-prosjekter også i Tunis og Libanon.


LEP, sekr.Årsmøtet i Hordland, 5. februar 2018


Sted:  Det Hanseatiske Hotel, Finnegården. 15 medlemmer møtte


Før selve årsmøtet var det et faglig innslag i pakt med de beste tradisjoner. Presseveteranene hadde invitert Karl Dag Bærug til å orientere om Kirkens SOS i Bergen, og deres virke for å hjelpe mennesker vekk fra å begå selvmord. Det er faktisk dobbelt så mange som selv velger å avslutte livet som det omkommer mennesker i veitrafikken i Norge hvert år. (590 tilfeller i 2015). Bærug som er nestleder for avdelingen i Bergen, møtte en lydhør og interessert forsamling.

Avtroppende leder Rune Valderhaug ble valgt til møteleder. Han gikk gjennom årsmeldingen.

Kasserer Christian Stabell gikk gjennom regnskap/budsjett, og revisor Åge Magne Nerhus leste opp revisjonsrapporten. Den økonomiske tilstanden i foreningen er aldeles utmerket, og årsmøtelunsjen var derfor gratis. Beretning og regnskap/budsjett ble enstemmig vedtatt.

Det ble litt ordskifte om hvor møtene bør legges, og Rune orienterte om følere det gamle styret har hatt i retning eldresenteret Dankert Krohn. Det var enighet om å prøve seg litt fram. 

Olav Garvik hadde i forkant av årsmøtet meldt inn et forslag til endring i vedtektene. Olav ville at det skulle formaliseres med en nestleder i styret. Vedtektsendringen ble enstemmig vedtatt. Styret fordeler som før vervene seg imellom.

Rune Valderhaug, Magne Reigstad og Christian Stabell hadde frasagt seg gjenvalg. De ble takket for innsatsen, og belønnet med hver sin flaske italiensk rødvin.

 

VALG ÅRSMØTE 2018:

Olav Garvik (ny) valgt for 1 år

Styremedlemmer:

Marit Hannaas Larsen (2 år, gjenvalgt)

Laila Stabell (kasserer – 2 år), ny

Audun Stølås (-1 år) ny

Varamedlem: Berit Kvalheim (valgt i 2017)

 

REVISOR: Åge Magne Nerhus – 1 år - gjenvalgt

 

VALGKOMITÉ: Rune Valderhaug, Magne Reigstad og Johanne Grieg Kippenbroeck

 

OBS! Audun Stølås ble valgt for 1 år for å sikre foreningen mot at ikke for mange styremedlemmer går ut samme år.

 

NESTE MØTE ER 5. MARS OG DA BESØKER VI RAFTOHUSET.


Olav Garvik (styreleder) – olavgarvik@hotmail.com – 91307352

Audun Stølås – audun3149@gmail.com – 90060883

Laila Stabell – lailastabell@icloud.com – 90219756

Marit Hannaas Larsen – marihala@online.no – 93264494

Berit Kvalheim (vara) – beritkvalheim@hotmail.com – 91335960


Årsmøtet i Vestfold


Vi er i gang i et nytt år, og årsmøtet samlet hele 28 medlemmer seg på Landstadsenteret i Sandefjord. Disse var: Arvid og Alma Christensen, Janke Mürer og Bjørg, Petter A. Christoffersen og Karen Fabritius, Randi og Hans Vilhelm Johnsen, Paul Einar Vatne, Tor Gervin og Turid Skaug, Steinar og Jeanet Gullvåg, Einar og Grete Aaraas, Viola Jacobsen, Martin og Liv Nilsen, Even Grinvoll, Per Ole Andersen Ranberg, Trond og Tull Andersen, Ivar Tollnes, Harald Syvertsen, Audun og Liv Tjomsland og Bjørn og Aud Hoelseth.


Årsmøtesakene.


Formann Randi Johnsen ønsket velkommen, og hilste spesielt vårt eldste medlem, Ivar Tollnes vel møtt. Årsberetningen ble lest av sekretær Janke Mürer, og ble enstemmig vedtatt uten kommentarer. Regnskapet, som forteller om en svært god økonomi, ble lest av kasserer Arvid Christensen og ble også enstemmig vedtatt. Regnskapets revisjonsberetning, meget morsomt formulert av Tor Gervin og Turid Skaug, anbefalte regnskapet godkjent. Paul Einar Vatne hadde en merknad under posten regnskap, og spurte om klubben kanskje burde finne et mer velegnet sted for neste julebord, siden det hadde vært vanskelig å oppfatte taler mv. i lokalet PiV hadde på Scandic Park Sandefjord 8. desember 2017. Formannen lovte å undersøke dette nærmere. Einar Aaraas luftet tanken om en Københavntur i stedet for julebord slik klubben hadde tidligere. Også dette vil man se nærmere på.

Kontingenten ble vedtatt holdt på samme nivå som de siste årene – 250 kroner året. Medlemmene vil om ikke lenge få faktura på dette beløpet på epost fra oss, og som vanlig ber styret om at dette betales så raskt som mulig!


Valg.

Hele styret hadde sagt seg villig til å ta et nytt år, og dette ble også vedtatt av årsmøtet. Styret ser dermed slik ut: leder Randi Johnsen, kasserer Arvid Christensen, sekretær Janke Mürer og styremedlemmene Tore Sandmoe og Petter A. Christoffersen. Som ny revisor etter Knut Mello ble enstemmig valgt Tor Gervin.


Vil ikke hete Norsk Presseveteranlag

Under eventuelt tok formannen opp forslaget fra Samarbeidsorganet til nye vedtekter. Styret i PiV har drøftet saken på styremøte, og vil på ingen måte støtte forslaget om at klubben skal skifte navn til Norsk Presseveteranlag. Årsmøtet i PiV var heller ikke stemt for en slik navneendring. Spørsmålet om en navneendring skal opp på landsmøtet i Halden til høsten.


Til stortinget…

Klubben er heldig som har ressurser innen egne rekker som på kort varsel påtar seg eksempelvis et foredrag. På årsmøtet hadde vi vært så heldige å få Steinar Gullvåg til å fortelle om sitt liv som journalist og politiker. Det ble fornøyelige tre kvarters flott underholdning med mange muntre historier – bl.a. om Tranmæl og Leirfall. Trønderen Gullvåg ga oss også historier om Trygve Bratteli – fortalt med Brattelis stemme! Imponerende!


«Kongelig besøk»!

22. februar drar vi på «kongelig besøk» til Hotel Kong Carl i Sandefjord. Vestfolds nye hotellkonge, Morten Christensen fra Larvik (bildet), har nylig lagt Kong Carl til i sin hotellportefølje – Unike hoteller. Christensen startet med å overta Hotel Wassilioff i Stavern, og har senere kjøpt bl.a. Grand Hotel Åsgårdstrand og Seljord hotel. Hotel Kong Carl er et av Norges eldste hotell. Hovedbygningen ble ført opp i såkalt «sorenskriverstil» rundt 1690. Hotellet har en morsom og interessant historie helt fram til våre dager – noe vi ganske sikkert får høre mere om på vårt møte.

Torsdag 22. februar er altså møtedagen på Hotel Kong Carl, og dere sender som vanlig påmeldingen til Randi Johnsen, tlf. 334 50349 eller

413 24924 eller e-post: randi@rjohnsen.net innen mandag 19. februar 2018.01.27


 

Presseveteranene i Vestfolds årsberetning 2016

Året 2016 har, i likhet med de foregående år, vært preget av stor aktivitet i Vestfoldavdelingen. Medlemmene er svært flinke til å stille opp til møtene, og flere kommer langveisfra for å være sammen med oss. Gjennomsnittlig er det mellom 25 og 30 deltakere på møtene, og Vestfoldavdelingen er nok en av klubbene på landsbasis med størst aktivitet. Medlemstallet har også holdt seg meget stabilt, og ved årsskiftet 2016/2017 hadde Presseveteranene i Vestfold 76 medlemmer. Dette er en økning på 3 medlemmer i 2016. Kontingentinngangen i 2016 var meget god, og medlemmene var raske til å betale utsendt faktura fra Conta faktura. Klubbens økonomi er også relativt god.

Styret har i 2016 bestått av: Leder Randi Johnsen, kasserer Arvid Christensen, sekretær Janke Mürer og styremedlemmer Tore Sandmoe og Petter A, Christoffersen. Revisor har vært Knut Mello.

 

Den største begivenheten i fjor var uten tvil landsmøtet som ble avviklet i Sandefjord i regi av Vestfoldklubben 3.-5. juni. Dette ble et landsmøte som det, uten at vi behøver skryte av oss sjøl, har gått gjetord om. Lederen mottok i etterkant av landsmøtet en rekke takksigelser fra fornøyde deltakere.

Landsmøtet var preget av strålende sommervær og festglade presseveteraner – over 100 deltakere – fra hele landet. Styret hadde nedlagt et betydelig forhåndsarbeid, og fra første stund var det enighet om at landsmøtet burde gi rom for mest mulig sosialt samvær. Vi valgte derfor å begrense aktivitetene til besøk på Midtåsen, guiding og fjordtur med, hvalbåten «Southern Actor», samt besøk på Hvalfangstmuseet. Usedvanlig vellykket ble også utendørsarrangementet i Parkhaven der koret «Hvalkjæften» underholdt. Festmiddagen ble avviklet på Park Hotel, og taket løftet seg nesten da Vestfold Operakor med Thomas Ruud som solist istemte Nessun Dorma fra operaen Turandot.

Aktivitetene i 2016 startet med årsmøte i ØP’s kantine der Astrid Sandmoe holdt foredrag om «Vold i nære relasjoner – angår det deg og meg».

Februarmøtet – avviklet på Landstadsenteret -benyttet vi til å feire klubbens 20-årsjubileum med Samarbeidsorganets leder, Øyvind Norborg tilstede. Vårt medlem Christian Borch var foredragsholder.  Han trådte til med et kåseri der han tok oss med blant annet til engelsk politikk, hjemlig jappetid og han snakket om velferdsstaten.

17. mars samlet 25 medlemmer seg til besøk i Fylkeshuset der Dr. fil. Terje Gansum i Vestfold fylkeskommune fenget den lydhøre forsamlingen med sitt foredrag om kulturarven i Vestfold.

28. april var vi igjen samlet på Landstadsenteret for å høre Petal Anne Jensen som sammen med ektemannen Leif Arild. i dag driver barnehjemmet My Home i Sierra Leone og har ansvar for 20 foreldreløse barn.

19. mai gikk presseveteranene i kloster! Møtet var lagt til St. Frans menighet og klosteret på Ra i Larvik der vi ble varmt mottatt av Erwin Müller. I alt ni nonner tilhører Sankt Klara søstrene, og disse ledes av søster Valburgis. Klosterbesøket var meget populært, og ble avsluttet med et deilig måltid og en god prat med nonnene.

Etter landsmøtet i Sandefjord var første samling etterpå en tur til Rjukan fjellstue 26. – 28. august og vandring i tungtvannssabotørenes fotspor under ledelse av Tor Nicolaysen. 19 deltok på fjellturen.

21. september samlet vi oss på Stokke Bygdetun der vi fikk en interessant omvisning ved daglig leder Signe E. Hultgren og etterfølgende lunsj på Bokemoa kafé.

20. oktober var det besøk på Oslofjord Convention Senter på Brunstad. Senteret, som ble bygd opp av Smiths Venner, er et imponerende anlegg som nå utvides ytterligere.

17. november ble møtet holdt i Sandefjord rådhus der Lars Døvle Larssen innledet til en debatt om kommunesammenslåing. Temaet var brennaktuelt på bakgrunn av sammenslåingen SAS – Sandefjord-Andebu-Stokke.

2. desember holdt klubben julemøte i «Harpunen» på Hotel Atlantic, Sandefjord. Som året før ble det et meget vellykket og hyggelig arrangement med rundt 30 deltakere, god stemning – og ikke minst god mat.

Vi har i 2015 kunnet glede følgene jubilanter: Jorunn Døvle Larssen, Leif Magne Flemmen, Tom A. Gjermundsen, Steinar Gullvåg, Bernt Hagtvet, Sidsel Jacobsen, Randi Johnsen, Gro Larsen, Arnt-Einar Revetal, Sigurd Robak, Liv Skallist og Paul Einar Vatne.

I året som gikk har vi mistet Tom Larsen av våre medlemmer.

Larvik i januar 2017,

Janke Mürer

Sekretær.