Landsmøte Hamar 2019

Delegater på landsmøtetAgder

Bernt Lie

Bjørn Davidsen

Inge Fosslie

Einar Guldvog Staalesen

Fritjof Øverland


Hordaland

Håkon Glatved-Prahl

Laila B. Stabell 

Christian Fr. Stabell 

Alf Riple

Sverre Mo 


Innlandet

Svein Sjølie

Tore Mælumsæter

Bjarte Ytre-Arne

Sigrid Lindstad

Øystein Rounge


Møre og Romsdal

Borge Otterlei


Oslo og Akershus

Annemor Møst

Grete Mathismoen

Ellen Marie Arefjord

Håvard Narum

Harry Thomas Cleven

Arne Skogseth


Telemark

Trond Andersen

Per Solli


Vestfold

Janke Mürer

Arvid Christensen

Tore Sandmoe

Audun Tjomsland

Randi Johnsen


Østfold

Nils Øy

Oddvar Aasen

Elisabeth Vogt

Erik Sagflaat


Styret

Tore Sjølie

Wibecke Lie

Laars Strand

Johanne Kippenbroeck

 

 

 

 

 

 

 

 

Innkalling til landsmøte i Norsk Presseveteranlag

 

Styret for Norsk Presseveteranlag innkalles til landsmøte i First Hotel Victoria på Hamar lørdag 24. august 2019 kl. 09.00. Landsmøtet er den formelle delen av arrangementet på Hamar 23. – 25. august.

 

Dagsorden:

1. Åpning, konstituering

2. Årsmelding (kommer på hjemmesiden www.presseveteranene.no)

3. Regnskap

4. Valg – forslag fra valgkomiteen fremmes på møtet

5. Honorarer

6. Tid og sted for neste landsmøte

7. Avslutning

 

Etter vedtektene har presseveteranklubbene med under 20 medlemmer rett til to delegater

Klubber med mellom 20 og 40 medlemmer tre delegater

Klubber med mellom 40 og 80 medlemmer fire delegater

Klubber med mer enn 80 medlemmer fem delegater

I tillegg kommer leder i hver klubb

 

Etter de siste medlemslister, vil klubbene ha følgende antall delegater på landsmøtet:

Oslo og Akershus 5 + leder

Agder, Hordaland og Vestfold, Vestfold, Østlandet og Innlandet 4 + leder

Møre og Romsdal, Hålogaland (Bergen), Trøndelag og Telemark 3 + leder

Bodø 2 + leder


Årsrapport fra styret for Norsk Presseveteranlag for 2018


Presseveteraner og ledsagere – rundt 80 til sammen – var samlet på Thon hotell på Langbryggen i Halden fra fredag 31.8 til søndag 2.9 i 2018. I tillegg til styret i det som nå heter Norsk Presseveteranlag, møtte delegater fra Agder, Hordaland, Innlandet, Vestfold, Oslo/Akershus, Møre og Romsdal og Østfold. Telemark, Trøndelag, Hålogaland og Bodø hadde dessverre ingen representanter på årets landsmøte.

 

Landsmøtet ble flott arrangert av presseveteranklubben i Østfold. Landsmøtet godkjente forslaget til nye vedtekter. Dermed ble det gamle Samarbeidsutvalget til Norsk Presseveteranlag. Og laget skal ledes av et styre. Følgende styre ble valgt: Tore Sjølie, leder, Wibecke Lie, nestleder, Lars Strand forretningsfører og sekretær, Johanne Kippenbroeck, styremedlem og Borge Otterlei, varamedlem.


Arbeid og møtevirksomhet


Styret har i året hatt 7 møter, ett der man møttes fysisk og resten på telefon.  Vi har fått låne møterom og konferansetelefon av Norsk Journalistlag.


Styret har i løpet av året hatt en rekke kontakter med mulige medlemmer med sikte å reetablere lokale lag i Rogaland og Nord Norge uten av vi kan meddele at dette arbeidet har resultert i konkrete klubber. Arbeidet på dette området bør fortsette. Gledelig er det at klubben i Agder er revitalisert.


Styret har fått inn medlemslister fra de lokale klubbene, og Wibecke Lie har deretter ajourført vårt sentrale medlemssystem. Dette brukes blant annet til å sende ut medlemsbrev.


Oslo-foreningen utreder kjøp av et økonomi- og medlemssystem, og det kan være aktuelt også for det sentrale arbeidet.


Vi har en egen hjemmeside www.presseveteranene.no som vi håper flere vil bruke. Redaktøren trenger både innsendt stoff og innspill. Tore Sjølie har stått for sidene.


Oslo-foreningen har egen hjemmeside https://presseveteraner-oslo.net som styres av Ludwig Iversen. Innlandet har sin egen facebook-side. Vi har ikke fått melding om at andre har slike sider, men får jevnlig kopi av medlemsbrev som den driftige vestfold-klubben sender ut.


Rekruttering


Arbeidet med å rekruttere flere medlemmer må fortsette i samarbeid med Norsk Redaktørforening og Norsk Journalistlag. Norsk Presseveteranlag er åpent for alle pressefolk fra de fyller 60 år.


Representasjon


Tore Sjølie deltok på Hordalands jubileumsfeiring, Lars Strand har representert oss på møte i Vestfold og Wibecke Lie deltar i Agders møter. Tore er varamedlem til styret i Oslo-foreningen.


Vi har som intensjon å besøke alle de lokale klubbene i løpet av en 2 års periode.


Vi har hatt nær kontakt med klubben i Innlandet under forberedelsene til årsmøtet i august 2019.


Landsmøtet 2020


Styret har invitert de lokale klubbene til å arrangere landsmøtet i 2020, og fått positiv respons fra medlemmer i Møre og Romsdal, Agder og Oslo. Muligheten for å legge landsmøtet 2020 til Loen ble vurdert, men etter en høring besluttet vi oss for å takke nei til prosjektet, mens Agder signaliserte at de ville vente til 2021 og bruke tiden på å vitalisere arbeidet i laget. 


Oslo syntes at 10 år var langt nok mellomrom mellom hver gang de arrangerer landsmøtet og har fått styrets velsignelse på å starte planleggingen. Oslo har allerede booket hotell, laget program og inviterer til et spennende møte i Oslo 28. – 30. august 2020. De vil presentere programmet for «En reise i Norges historie» under årets landsmøte.


Økonomi


Regnskapet for 2018 viser et overskudd på 25.457 kroner, nesten 8000 kroner bedre enn resultatet i 2017. De samlede Inntekter for Norsk Presseveteranlag i fjor var 183.353 kroner, hvilket er lavere enn laget har vært vant til de siste årene. Årsaken er lavere tilskudd fra Norsk Journalistlag – der summen har ligget på 105.000 kroner de tre siste årene - og også at tilskuddet fra Norsk Redaktørforening er redusert, som følge av et lavere antall pensjonerte redaktører. De samlede utgifter er på 157.896 kroner, som da gir overskuddet på vel 25.000 kroner. De største utgiftspostene er landsstevnet med vel 85.000 kroner og tilskudd til lokallagene med 27.000 kroner.


Sluttord


Styret vil takke alle medlemmer for deltakelse og arbeid i året vi nå oppsummerer. En spesiell takke til de mange som har stått for arbeidet i de lokale klubbene. Det er der presseveteraner møtes